Kukurydza jest rośliną wysokowydajną; w naszych szerokościach geograficznych w dobrych warunkach pogodowych możliwe są zbiory ponad 50 ton kukurydzy na kiszonkę lub ponad 10 ton kukurydzy na ziarno. Każdy, kto chce osiągnąć te plony, może to zrobić tylko wtedy, gdy dokładnie wie, jakie wymagania pokarmowe ma kukurydza w danym czasie. Dzieje się tak, ponieważ rośliny mają czas od połowy czerwca do końca lipca, aby zgromadzić trzy czwarte swojej biomasy. Tradycyjnie wykorzystywana jako kiszonka lub kukurydza na ziarno, jednak jej znaczenie jako surowca odnawialnego również wzrasta.

W pigułce

Kukurydza potrzebuje optymalnego zarządzania składnikami pokarmowymi do prawidłowego wzrostu

Kukurydza ma najwyższy dzienny wskaźnik wzrostu spośród wszystkich rodzimych upraw. Kukurydza najskuteczniej przekształca energię świetlną w biomasę w umiarkowanych szerokościach geograficznych. Dla optymalnego wzrostu musi mieć dostęp do pełnej gamy składników pokarmowych.

 • Potas to podstawa wysokich i wiernych plonów kukurydzy.
 • Dobre przyswajanie składników i zaziarnione kolby dzięki magnezowi.
 • Siarka wspomaga wykorzystanie azotu i pozostałych składników pokarmowych.
 • Cynk, bor, mangan i miedź – najważniejsze mikroelementy w uprawie kukurydzy.
Znaczenie i korzyści

Kukurydza – wysokowydajna roślina uprawna

Zastosowanie kukurydzy jest wszechstronne. Obok tradycyjnej uprawy na kiszonkę czy też ziarno, wzrasta jej znaczenie jako surowca odnawialnego. Kukurydza stosowana jest do produkcji biogazu, klejów i opakowań.

Co stanowi o wysokiej wydajności kukurydzy?

 • Uprawa kukurydzy wykazuje najwyższy postęp hodowlany.
 • Kukurydza skutecznie wykorzystuje energię słoneczną.
 • Wykazuje najwyższy dzienny przyrost biomasy.
 • Produkuje w najkrótszym czasie maksymalne ilości masy zielonej.
 • Potrafi przełożyć duże ilości składników pokarmowych na wysokie plony.

Decydujący wpływ na wydajność kukurydzy ma odpowiednie nawożenie.

Składniki pokarmowe

Najważniejsze składniki odżywcze dla kukurydzy

pl-crops-content-maize-1

Potas – gwarancją wysokich plonów

 • Kukurydza przyswaja w ciągu kilku tygodni – do momentu wyrzucania wiech pod koniec lipca, przeciętnie 240 kg K2O na hektar.
 • Potas (K) dostarczany z gnojowicą często jest niewystarczający dla osiągnięcia oczekiwanych plonów.
 • Nawożenie potasem polepsza kondycję uprawy nawet przy niekorzystnych warunkach wzrostu.
 • Wysoka ilość potasu w fazie głównego wzrostu gwarantuje odporność roślin na złamanie i niweluje choroby jak np. zgniliznę łodygową, co ułatwia zbiory i pozwala uniknąć strat podczas przechowywania.
 • Optymalna skuteczność potasu osiągalna jest jedynie w połączeniu z magnezem (Mg).
pl-crops-content-cereals-2

Magnez – dla pełnego zaziarnienia kolb

Zapotrzebowanie kukurydzy na magnez wynosi 50-70 kg MgO ha-1. Od momentu zwarcia rzędów do kwitnienia – w okresie 4-6 tygodni, przyswajane zostają 2/3 tych ilości. Podczas nawożenia należy uwzględnić następujące czynniki:

 • Dla zagwarantowania odpowiedniego przyswajania magnezu stosunek potasu do magnezu nie może być wyższy niż 2:1.
 • Stosunek potasu do magnezu w gnojowicy wynosi 4-5:1, sama gnojowica nie zapewni więc optymalnego nawożenia tym składnikiem.
 • Odpowiednia ilość magnezu gwarantuje wysoki poziom chlorofilu w liściach, co wpływa pozytywnie na wydajność całej uprawy.
 • Wysoka wydajność asymilacji i lepszy transport asymilatów stanowią podstawę pełnego nalewania ziarna.

Wpływ preparatu ESTA Kieserit GRAN. w nawożeniu rzędowym i pod korzeń na plony kukurydzy (K+S – doświadczenia polowe w ciągu 4 lat na 14 powierzchniach)

Nawożenie tradycyjne plus 0,2-0,4 t ESTA® Kieserit GRAN.ha-1.
100 %* 108 %
* poziom plonów ok. 9 t suchej masy ha-1 i ok. 16 t suchej masy w przypadku kukurydzy kiszonkowej

Siarka – niezbędna do tworzenia białek i zwiększenia efektywności azotu

Siarka aktywuje ważne enzymy w metabolizmie energii i kwasów tłuszczowych. Jest niezbędna do syntezy aminokwasów zawierających siarkę, wpływa na ogólną syntezę białek, a przez to pozytywnie wpływa na plonowanie.

Optymalne zaopatrzenie w siarkę prowadzi do efektywnego wykorzystania azotu. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niedoboru siarki, pobranego azotu nie można przekształcić w białka i do korzeni wysyłany jest sygnał, aby pobierały mniej azotu. Tak więc, aby optymalnie wykorzystać azot, konieczne jest zaspokojenie zapotrzebowania roślin na siarkę.

Siarka umożliwia roślinie kukurydzy optymalne utrzymanie procesów fizjologicznych, nawet w warunkach stresu suszy oraz uniknięcie lub przynajmniej zminimalizowanie strat plonu. Siarka jest składnikiem produktu przemiany materii – glutationu, który jako przeciwutleniacz unieszkodliwia wolne rodniki tlenu powstałe podczas stresu suszy, a tym samym zapobiega obumieraniu liści.

Bor, mangan i cynk dla uzyskania oczekiwanych plonów

Bor

 • Kukurydza wykazuje szczególnie wysokie zapotrzebowanie na bor (150-200 g boru ha-1).
 • Ilość boru dostarczanego uprawie wraz z gnojowicą (2 g boru ha-1) jest niewystarczająca.
 • Bor jest odpowiedzialny za niezakłócony transport cukrów oraz za syntezę skrobi.
 • Wspiera zawiązywanie kolb i ziaren.
 • Dla optymalnego wykształcenia i uziarnienia kolb konieczne jest dostarczenie uprawie odpowiedniej ilości boru w fazie 4-10 liści.
 • Właściwe nawożenie borem pozwala uzyskać odpowiedni kształt i uziarnienie kolb, co podwyższa wartość plonów oraz jakość kukurydzy jako paszy.

Mangan

 • Mangan, podobnie jak magnez odgrywa główną rolę w kształtowaniu chlorofilu i w procesie fotosyntezy.
 • Gwarantuje uprawie kukurydzy optymalną asymilację, co wpływa pozytywnie na jakość plonu.
 • Wspiera przyrost korzeni bocznych, co pozwala na skuteczniejsze przyswajanie składników pokarmowych z gleby.
 • Jedynie dobrze nawożona uprawa zagwarantuje wysokie plony.
 • Dla uniknięcia konkurencji pokarmowej nawożenie dolistne manganem powinno być zawsze łączone z magnezem.
Zalecenia nawozowe

Zalecane nawożenie kukurydza

Nawozy stosuje się w celu utrzymania żyzności gleby, tak aby jej naturalny potencjał plonowania mógł być zachowany. Wymaga to utrzymania optymalnej zawartości składników pokarmowych w glebie. Składniki pokarmowe wyniesione wraz z plonem należy uzupełnić poprzez aplikację nawozu. Oprócz uzupełnienia wyniesionych składników pokarmowych należy uwzględnić korekty, ze względu na straty specyficzne dla danego stanowiska (na przykład: wymywanie lub erozja).

Całkowite pobranie składników pokarmowych przez rośliny wynika z ich zawartości w plonie głównym (np. ziarno, bulwy lub korzenie) oraz w resztkach pożniwnych (np. słoma, liście). Jeśli resztki pożniwne pozostaną na polu, należy uzupełnić tylko składniki pokarmowe wyniesione z plonem głównym.

Zalecenia - nawożenie doglebowe

W tabeli przedstawiono zalecenia nawozowe, obliczone na podstawie pobrania składników pokarmowych przez główne uprawy, na podstawie średniej zawartości składników pokarmowych w glebie. Korekty dotyczące strat specyficznych dla stanowiska z powodu wymywania, unieruchamiania lub erozji nie są brane pod uwagę.

 • 600 kg Korn-KALI ha-1 pokrywa zapotrzebowanie kukurydzy na potas w wysokości ok. 240 kg K2O ha-1.
 • Ok. 100-300 kg ESTA Kieserit GRAN.ha-1 jako nawożenie pod korzeń, nawożenie rzędowe oraz pogłówne. Przy dużych niedoborach zaleca się wysiew nawozu w  ilości 300-500 kg ha-1.

Zalecenia stosowania produktów

Zalecenia - nawożenie nalistne

Nawożenie dolistne skutecznie dostarcza roślinie mikroelementy takie jak bor, mangan, cynk czy miedź.

Uzupełnia również nawożenie doglebowe o szybko dostępne makroelementy, takie jak magnez czy siarka. W fazach intensywnego wzrostu nawożenie przez liście pokrywa szczytowe zapotrzebowanie i niezawodnie zapewnia optymalne zaopatrzenie w składniki pokarmowe także w warunkach suszy lub przy zbyt wolnej mineralizacji siarki.

To zapewnia uzyskanie optymalnych plonów i najlepszej jakości. Jeśli objawy niedoboru już się pojawiły, nawożenie dolistne stanowi skuteczny i najszybszy środek zaradczy.

Rekomendacje produktów

epsoMICROTOP oraz epsoCOMBITOP stanowią źródło mikroelementów. Zaleca się ok. 25-40 kg ha-1 w roztworze 5 %-owym (5 kg na 100 l wody) w fazie 4-10 liści, do stosowania w kilku dawkach.

Objawy niedoborów

Interaktywnie optymalizuj nawożenie